J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2011. február 15-én 
               (kedd) 10 órai kezdettel megtartott üléséről.

 

Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

 

Jelen vannak:

                        Trojákné Major Veronika        elnök

                        Bákor Tibor                              elnökhelyettes

                        Troják Mihály                           képviselő                    

                       

Borteleki Istvánné                     körjegyző

 

Előzetes bejelentéssel távol maradt:

                        Vachtler Kinga              képviselő

 

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Köszöntöm a jelenlévőket és megállapítom, hogy a testület 3 fővel jelen van és határozatképes. Aki az kiküldött meghívón szereplő  napirendi javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzatképviselő-testület 3 igen egyhangú  szavazattal  az

alábbi határozatot hozta:

 

1 / 2011. (II.15.) Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. február 15-én  /kedd / megtartott ülésének napirendje a következő:

                            1.) Szlovák nyelv tanulása
                            Előadó: Trojákné Major Veronika elnök

                            2.)  Faluház berendezése
                             Előadó: Trojákné Major Veronika elnök

                            3.) Iskola működési támogatása
                               Előadó: Trojákné Major Veronika elnök

4.) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
                  Előadó: Trojákné Major Veronika elnök
                       

                       

1.)     Szlovák nyelv tanulása

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Ecseri Viktória bakonycsernyei szlovák tanárnő felajánlotta, hogy a jelenlegi szlovák nyelvtudásunkat egy kicsit még fejlessze, csiszolja. Havi 1 alkalommal részt vehetünk nála nyelvoktatáson. Az oktatás ingyenes nem kér érte térítést.

Remélem mindenki szeretne ezzel a lehetőséggel élni.

 

Tegye fel a kezét az, aki egyetért ezzel és részt szeretne venni a nyelvtanulásban!

 

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 3 igen egyhangú  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

2/ 2011. (II.15.) Szkth. sz. határozat

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tagjai havi 1 alkalommal Bakonycsernyén Ecseri Viktória tanárnő vezetésével  szlovák nyelv oktatáson vesznek részt.

 

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

Határidő: folyamataos

 

 

2.)   Faluház berendezése

Trojákné Major Veronika elnök:

Mindenki tudja, hogy a Faluházban a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kapott egy helyiséget, melyben a régi életformát és népviseletet bemutathatjuk.

A már megvásárolt bútorokat a helyére kell tenni, be kell rendezni a helyiséget.

 

Ki ért ezzel egyet?

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 3 igen egyhangú  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

3/ 2011. (II.15.) Szkth. sz. határozat

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jásdi Faluház egyik helyiségét berendezik a régi életformának megfelelően,  valamint bemutatja a régi népviseletet is.

 

         Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

         Határidő:  folyamatos

 

 

3.)   Iskola működési támogatása

Trojákné Major Veronika elnök:

Mindannyian tudjuk, hogy az iskolánk nagyon nehéz anyagi körülmények között működik, a Községi Önkormányzatnak nagyon sok pénzt kell hozzátenni a működéshez. Sokba kerül a téli időszakban a fűtés, ezért arra gondoltam, hogy a mi önkormányzatunk egy kicsit besegíthetne a fűtés fizetésébe. A tavalyi pénzmaradványból 50.000,- Ft maradt meg,  így szerintem ezt az összeget  ajánljuk fel az iskola gázfűtéséhez.

 

Troják Mihály képviselő:

Én egyetértek!

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Aki egyetért azzal, hogy 50.000,- Ft –tal támogassuk az iskola működését, kézfeltartással jelezze!

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 3 igen egyhangú  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4/ 2011. (II.15.) Szkth. sz. határozat

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Körzeti Általános Iskola és Óvoda működéséhez, a gázfűtés finanszírozásához  50.000,- Ft-tal hozzájárul.

 

Utasítja az elnököt a Jásd Községi önkormányzat értesítésére.

 

           Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

           Határidő: azonnal

 

 

4.)  Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

 

Trojákné Major Veronika elnök:

A tavalyi évben 555.000,- Ft támogatást kapott a kisebbségi önkormányzat, az idei évbe sajnos csak 209.000,- Ft támogatást kapunk.

Önkormányzatunknak  továbbra is szüksége van a Kultúrház épületében lévő tanácsteremre, ahol a testületi üléseinket  megtarthatjuk  illetve ügyeinket  intézni tudjuk.

Az alaptámogatásunk összegének nagymértékű csökkenése miatt az eddigi 30.000,-Ft-ot nem tudjuk fizetni. Kértem a Jásd Község Önkormányzat képviselő-testületét, hogy a bérleti díj összegét csökkenteni szíveskedjenek.

Havi 10.000,- Ft bérleti díjat állapított meg a képviselő-testület.

 

A  2011. évi költségvetésben  részletesen  le van írva a bevételi illetve a kiadási oldal. A táblázatban látható, hogy a  támogatásértékű működési bevétel összege nagyon lecsökkent, 210 ezer Ft-ra. A helyi önkormányzattól 80.000 ,- Ft  támogatásra számíthatunk.

A kiadásokat  mindenki látja a táblázatban, ezt nem szeretném részletezni.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 3 igen egyhangú  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

5 / 2011. /II.15./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését

     343.000,-Ft bevételi és

     343.000,-Ft kiadási előirányzattal jóváhagyja.

 

1/ A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

   Ezen belül: 

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. rész tartalmazza

A működési és fenntartási kiadásokat összevontan kiemelt  előirányzatonként a 2.rész tartalmazza.

2/ A Kisebbségi Önkormányzat felújítási illetve felhalmozási kiadást nem tervez.

3/ A bevételek és kiadások előirányzatonkénti bontását a 2.sz. melléklet tartalmazza.

4/  A Kisebbségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.

A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a települési önkormányzatot értesítse a költségvetés jóváhagyásáról.

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

Határidő: azonnal

 

 

Trojákné Major Veronika elnök:

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak  lehetősége van feladatalapú támogatások igénylésére is, ehhez viszont plusz feladatokat kell hogy bevállaljunk.

 

Kérem az ötleteket!

 

Troják Mihály képviselő:

Ilyen kevés támogatásból milyen feladatot  lehet vállalni?

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Hetente egy-egy alkalommal a Pávakörrel próbát tartunk, mely a helyi hagyományokat őrzi, illetve felkészítjük a csoportokat a tavaszi fesztiválon való részvételre, melyre április 30-án kerül sor itt Jásdon.

Kérem, hogy aki egyetért ezzel az kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 3 igen egyhangú  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

6/ 2011. (II.15.) Szkth. sz. határozat

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hetente részt vesznek a Pávakör próbáin amely a hagyományokat őrzi és a helyi tavaszi fesztiválon fellépnek a műsorral.

           Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

           Határidő:  folyamatos

 

 

Bákor Tibor képviselő:

A következő időpont a Húsvét, melyben  a szlovákságnak nagy hagyományőrző  szerepe van. A legkisebb csoport húsvéti gyerek játékokat tanul be, melyben a sibálás hagyománya kap fő szerepet.

A hagyomány szerint a fiúk Húsvétkor locsolás mellett a lányokat kisibálják.

Felvállaljuk Troják Mihály képviselő társammal együtt, hogy az iskolában megmutatjuk a siba fűzfa vesszőből való fonását. A hozzátartozó szlovák verset megtanítjuk a gyerekekkel.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Kérem, hogy aki egyetért ezzel az kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 3 igen egyhangú  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

7/ 2011. (II.15.) Szkth. sz. határozat

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bákor Tibor és Troják Mihály képviselő húsvéti gyermekjátékokat tanít be a gyerekekkel. Megmutatják a fűzfa vesszőből való fonást és a  sibálás hagyományát a gyermekeknek.

          Felelős: Bákor Tibor és Troják Mihály képviselők

          Határidő:  folyamatos

 

5.)    Vegyes ügyek

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Bár vegyes ügy nem volt tervezve, de fontos lenne, hogy döntsünk a következő ügyben.

Megjelent a 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló rendelet, amely rendelkezik a kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásáról is. A 4. §. (1) bekezdése szerint a feladatalapú támogatás az Alapkezelőhöz a támogatási év április 15. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján állapítható meg. Ehhez szükséges a képviselő-testület-döntéséről szóló hiteles határozat kivonata és az általam aláírt és bélyegző lenyomattal ellátott igénybejelentés.

Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy benyújtsuk az igényünket az  kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 3 igen egyhangú  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/ 2011. (II.15.) Szkth. sz. határozat

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően a feladatalapú támogatásra igénybejelentést nyújt be az Alapkezelőhöz.

Utasítja az elnököt, hogy az igénybejelentést 2011. április 15-ig tegye meg és felhatalmazza annak aláírására.  

          Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

          Határidő:  2011. április 15.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Van-e még valakinek ötlete? Amennyiben nincs, köszönöm szépen a részvételt.

Több hozzászólás nem lévén az  elnökasszony   10 óra 30 perckor az ülést bezárta.

 

 

K.M.F.

 

 

Trojákné Major Veronika

                                                                 elnök