J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2011.március 29-én
                        (kedd) 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

 

Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

 

Jelen vannak:

                        Trojákné Major Veronika        elnök

                        Bákor Tibor                              elnökhelyettes

                        Troják Mihály                           képviselő                    

                        Vachtler Kinga              képviselő

 

Borteleki Istvánné                     körjegyző

 

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Köszöntöm a jelenlévőket és megállapítom, hogy a testület 4 fővel jelen van és határozatképes. Aki az kiküldött meghívón szereplő  napirendi javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzatképviselő-testület 4 igen egyhangú  szavazattal  az

alábbi határozatot hozta:

 

9 / 2011. (III.29.) Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. március 29-én  /kedden / megtartott ülésének napirendje a következő:

                            1.) Jásd Szlovák Kisebbségi önkormányzatának Szervezeti és Működési
                                Szabályzatának módosítása
                               Előadó: Trojákné Major Veronika elnök

                                           

                       

1.)     Jásd Szlovák Kisebbségi önkormányzatának Szervezeti és Működési  Szabályzatának
         módosítása

Trojákné Major Veronika elnök:

A szervezeti és működési szabályzatot az alakuló ülést követő 3 hónapon belül kell megalkotnia vagy esetleg módosítania a kisebbségi önkormányzatnak.

Az SZMSZ-t három helyen szükséges módosítani és a függeléket a mellékletre cserélni.

Ezek a módosítások nem jelentősek. Az I. fejezet (4) bekezdését csak egy elírás miatt kell módosítani.

A II. fejezet (1) bekezdését csak a képviselők létszámának változása miatt volt szükséges módosítani.

A záró rendelkezéseket a határozat számokat változása miatt kell módosítani.

A függelék helyett melléklet lesz, amelyben a képviselők névsora szerepel, természetesen ez is módosul.

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

 

Van-e valakinek ezzel kapcsolatban  kérdése? Amennyiben nincs, szavazzunk! Tegye fel a kezét az, aki a Szervezeti és Működési Szabályzat  az előbb említett módosításaival egyetért.

 

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete 4 igen egyhangú  szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/ 2011. (III.29.) Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatát e határozat szerinti módosításokkal elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot készítse el és azt a képviselőknek küldje meg.

 

Felelős: Borteleki Istvánné körjegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az  elnökasszony megköszönte a részvételt és    17 óra 20 perckor az ülést bezárta.

 

 

K.M.F.

 

 

Trojákné Major Veronika

                                                                 elnök