J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2011. szeptember 15-én
                        (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartott üléséről.

 

Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme

 

Jelen vannak:

                        Trojákné Major Veronika        elnök

                        Bákor Tibor                              elnökhelyettes

                        Troják Mihály                           képviselő                    

                        Vachtler Kinga              képviselő

 

Borteleki Istvánné                     körjegyző

 

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy 4 fővel jelen vagyunk, testületünk határozatképes. Aki a kiküldött meghívón szereplő napirendi javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen  szavazattal egyhangúlag az

alábbi határozatot hozta:

 

15 / 2011. (IX.15.) Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. szeptember 15-én megtartott ülésének napirendje a következő:

 

1.)        A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Előadó: Trojákné Major Veronika  elnök

 

2.)     A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Trojákné Major Veronika  elnök

 

 

1.)   A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

 

Trojákné Major Veronika elnök:

A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítését kell megtárgyalnunk. Szeretném ismertetni a teljesítés adatokat.

 

Bevételeink a következők:

A 210 ezer Ft tervezett állami támogatást teljes egészében megkaptuk.

Az önkormányzati támogatás még nem került átutalásra, ennek összege 80 ezer Ft.

 

Kiadásaink az alábbiak szerint alakultak:

Az első félévben minimális volt a készletbeszerzés ezer Ft-ért 1 db bélyegzőt vásároltunk.

Tanácskozó terem bérleti díjából egy részletet 30 ezer Ft-ot fizettünk eddig.

Telefon átíratási költsége előfizetésről feltöltő kártyásra 1 ezer Ft

Szállítási szolgáltatás 16 ezer Ft + áfa

Áfa kiadás összesen 5 ezer Ft

Az iskolai szlovák kirándulást külön döntés alapján 20 ezer Ft-tal támogattuk.

 

Záró egyenlegünk 2011. június 30-án 190 ezer Ft volt.

 

Akinek  az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, az kérem jelezze.

Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.

Aki a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze!

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

16 / 2011. /IX.15./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök.

Határidő: azonnal 

 

 

2.)  A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

 

Trojákné Major Veronika elnök.

Év közben pályázatot nyújtottunk be feladatalapú támogatásra, amelyet pozitív elbírálásban részesítettek, és augusztus hónapban 555.000 Ft támogatásban részesültünk.

Ez többletbevételt jelent a Kisebbségi Önkormányzat számára, amellyel szükséges az előirányzatainkat módosítani.

Szeretném hallani a javaslatokat a módosításhoz:

 

Bákor Tibor elnökhelyettes:

Tekintettel az iskola nehéz helyzetére, szükségesnek tartom, hogy az iskolai szlovák tankönyvek egy részének beszerzését támogassuk annak érdekében, hogy a szlovák oktatás továbbra is zavartalanul biztosított legyen.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Köszönöm szépen a javaslatot. A tankönyvek beszerzésére előzetes árajánlat alapján 112 ezer Ft-ra lenne szükség. Aki egyetért, hogy ezt az összeget tankönyv beszerzésre fordítsuk, kérem kézfeltartással jelezze.

 

 

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

17 / 2011. /IX.15./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szlovák tankönyvek beszerzésére. 112 ezer Ft összeget fordít.

Felkéri a pénzügyi előadót, hogy az összeget számla ellenében fizesse ki.

 

Felelős: Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó

Határidő: azonnal 

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Javaslom a Szlovák Nemzetiségi Pávakör részére néhány új ruha illetve csizma beszerzésének támogatását 60.000 Ft-értékben. Aki egyetért, hogy ezt az összeget ilyen jellegű beszerzésre fordítsuk, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

18 / 2011. /IX.15./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 60 ezer Ft összeget fordít ruha és cipő beszerzésre, melyet használatra átad a Szlovák Nemzetiségi Pávakör részére.

Felhatalmazza az elnököt a vásárlás lebonyolítására.

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

Határidő: azonnal 

 

Vachtler Kinga képviselő:

Javaslom, hogy járuljunk hozzá az iskolás és óvodás gyermekek színvonalas oktatásához szükséges eszközök, felszerelések beszerzéséhez, pótlásához is.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Köszönöm szépen a javaslatot. 100 ezer Ft-ot gondoltam fenti célra fordítani.  Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

19 / 2011. /IX.15./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 100 ezer Ft összeget fordít eszközbeszerzésre a színvonalas nevelés oktatás támogatásához, melyet az iskolás és óvodás gyermekek részére használatra átad.

Felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatról értesítse az intézményeket és a pénzügyi előadót, hogy számla ellenében az intézményvezetőknek fizesse ki az eszközbeszerzésre fordított összeget.

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

               Horváthné Krén Angéla pénzügyi előadó

Határidő: azonnal 

 

Troják Mihály képviselő:

Továbbra is támogatni szeretnénk a faluban élő szlovák nyelvet még beszélő és hagyományokat őrző idős emberek karácsonyi ünnepségét. Ha egyetértetek a javaslatommal 130.000 Ft-ot gondoltam erre a célra fordítani.  Tudomásom szerint kb. 130 idős ember él a településen. Fejenként 1.000 Ft értékű utalványt javaslok, melyet Rapali Jánosné üzletébe lehetne az idei évben levásárolni.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

20 / 2011. /IX.15./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Idősek karácsonyán a 65 év felettieket 1.000,-Ft/fő összegű ajándékutalvánnyal támogatja, melyet Rapali Jánosné vegyesboltjába lehet levásárolni.

Utasítja az elnököt az utalványok megvásárlására és kiosztására

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

Határidő: 2011. december 15.

 

 

Bákor Tibor elnökhelyettes:

Véleményen szerint aktívan közreműködünk illetve megszervezzük a szüreti felvonulást a Szlovák Nemzetiségi Pávakörrel együtt, javaslok 130.000 Ft-ot a rendezvényre fordítani.

 

Trojákné Major Veronika elnök:

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

21 / 2011. /IX.15./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szüreti felvonulás megszervezésére és lebonyolítására 130.000,- Ft-ot fordít.

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

Határidő: azonnal

 

 

Trojákné Major Veronika elnök:

A fennmaradó 23.000 Ft-ból egyéb készletek beszerzését finanszíroznánk.

 

A fentiek figyelembevételével javaslom az előirányzatok módosítását.

Bevételi oldalon a feladatalapú támogatás növekszik 555 ezer forinttal, a kiadási oldalon pedig a fenti döntéseink alapján az ÁFA összegeket is figyelembe véve javaslom a módosításokat.

 

Aki egyetért a 2011. évi költségvetés módosításával, kérem kézfeltartással jelezze.

 

Jásd Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

22 / 2011. /IX.15./ Szkth. sz. határozat

Jásd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés módosítását elfogadja.

Felelős: Trojákné Major Veronika elnök

Határidő: azonnal

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az  elnök asszony megköszönte a részvételt és  11 órakor  az ülést bezárta.

 

 

 

 

 

 

K.M.F.

 

 

 

 

Trojákné Major Veronika

                                                                 elnök