Jásd

Jásd

 

Üdvözöljük Jásd község honlapján!

 

0e540523759c0a0c83be3668a5d329bf.jpg

36c9b876513270f61435a16ff8112089.jpg

924bf2b98bce56f974e647d2802e2be9.jpg

14d579582df05379413ff368127e7b0a.jpg

5f3f3a04856371b8dd8d7d205dd185d2.jpg

fe0af22c6ee0e589236fdc973b97e327.jpg

ae12602ab75a7d9359d16d0983a17563.jpg

8ec618196ae9f374733825c3df29d0bf.jpg

b9c726ca2cc77b06bde5fa0e60ae0e78.jpg

b92cd8190192898ad9c64c109628bc39.jpg

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy Jásd honlapjára keresett. Ez már azt jelenti, hogy tudja, hogy létezünk. Megtalálta pici, bakonyi zsákfalu településünket, ami az itt lakók számára az otthont, a nyugalmat és a békességet jelenti több száz éve.
Bővebben...

Jásd

Pályázat Háziorvosi állásra

…/2020.(IX.24.) számú határozat melléklete

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tés és Jásd települések közigazgatási területére kiterjedő vegyes háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti kinevezéssel vagy vállalkozásban történő ellátására

Ellátandó feladatok:

-    Tés Jásd községek közigazgatási területén vegyes körzetiben háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Tés Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Tés, Petőfi S. u. 47., és Jásd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Jásd, Kossuth L. u. 129. szám alatti rendelőben.

-   Ellátandó lakosságszám 1323 fő

Illetmény és juttatások:

- Közalkalmazotti kinevezés esetén: az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint.

- Vállalkozásban történő ellátás esetén: alapkezelő általi finanszírozás által biztosított.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet (közalkalmazotti jogviszony esetén),
- cselekvőképesség,
- orvostudományi egyetemi végzettség, valamint belgyógyász, sebész, oxiológiasürgősségi, intenzív terápiás szakorvosi, illetve egyéni mérlegelés alapján egyéb szakorvosi végzettség
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végre hajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése,
-   Magyar orvosi kamarai tagság
- egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- nyilatkozat a praxis ellátásának módjáról,
- amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai gyakorlat igazolása
- Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás
-praxis engedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Tés Község Önkormányzata címére: 8109 Tés, Szabadság tér 1., Fodor-Bödös István János polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető: Fodor-Bödös István János 06/88/589-431

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 28.

Elbírálás határideje:a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülés.

Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.

A megbízás időtartama

a)      közalkalmazotti kinevezéssel: az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket.

b)      vállalkozóként:határozatlan időtartamra feladatellátási szerződést köt

Megjegyzés:Tés Község Önkormányzata szükség esetén

-          önkormányzati érdekből lakást biztosít

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

            https://kozigallas.gov.hu
            www.oali.hu
            www.tes.hu,
            www.jasd.hu,
            https://mok.hu/aprohirdetes

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Értesítés

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

 

nyári igazgatási szünet okán

 

zárva tart 2020. augusztus 10. és 2020. augusztus 23. között.

 

A nyári zárva tartása közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a közös hivatalt alkotó képviselő-testületek hozzájárulásával történik, melyre a szabadságok kiadása miatt van szükség.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:

 

a) az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Öskü székhelyén az igazgatási szünetben minden hétfő és szerdai napon 9.00 órától 15 óráig a Hivatalban az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg.

b) az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Jásdi Kirendeltségén az igazgatási szünetben minden hétfőn 9.00 órától 15 óráig az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg. A többi napokon a kirendeltség zárva tart.

c) az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Tési Ügyfélszolgálatán az igazgatási szünetben minden hétfőn 9.00 órától 15 óráig az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg. A többi napokon az ügyfélszolgálat zárva tart.

 

Az igazgatási szünet idején a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatalának ügysegédje sem tart ügyfélfogadást. Járási Hivatalt érintő ügyekben a Várpalotai Járási Hivatal Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. szám alatt várja ügyfélfogadási időben az ügyfeleket.

 

Augusztus 24-én (hétfőn) ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket.

Együttműködésüket köszönjük!

 Borteleki Istvánné
jegyző

EFOP Támogatás

A projekt befejezésének ideje: 2020 október 31.

Sajtóközlemény megtekintése

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Öskü, Tés és Jásd települések Főépítésze 2020. II félévében az alábbi időpontokban tart ügyfélfogadást az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (8191 Öskü, Szabadság tér 1.) épületében:

2020.

 • július 27.
 • augusztus 31.
 • szeptember 28.
 • október 26.
 • november 30.
 • december 14.

Öskü, 2020. május 4.

 Borteleki Istvánné
jegyző

Rendkívüli tájékoztató

Átalános és polgármesteri tájékoztatók a koronavírussal kapcsolatban!

Kérem kattintson a képre:

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változásáról

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletalapján 2020. január 22-től változtak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai.

Általában tilosszabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 

Belterületencsak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Az égetés lehetőségéről, rendeletben megengedett időszakáról érdeklődjön az érintett település önkormányzatánál.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója atűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentést követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét annak megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez – megyei igazgatósághoz - írásban, elektronikus formában a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre be kell jelenteni.

Az irányított égetéscsak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés tíz hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetésesorán szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztán tartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Ha a jogszabálynak megfelelően és/vagy engedéllyel végezzük az égetést:

 • Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A nedves, frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füstképződéssel jár, amely balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat.
 • Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, növényi hulladék közelében más éghető anyag, épület ne legyen.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább terjedhetnek.
  Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Tájékozódjunka várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 • Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívón.

Az erdőtüzek megelőzéséről:

 • Csak a kijelölt tűzrakó helyeken, szélcsendes időszakbangyújthatunk tüzet, például szalonnasütés céljából. A kijelölt tűzrakó helyek jól felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában padok, asztalok is találhatók.
 • Legyen nálunkkét-három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
 • Víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fedjük be.

A tájékoztató szövege és a külterületi irányított égetési bejelentő lap letölthető az alábbi linkről:

https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-01/68618.pdf

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A település honlapján található ÖNKORMÁNYZATI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS felületre vagy a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó stb.) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Kéményseprési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!
 
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek
egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett
társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Veszprém megyében is –
felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor.
 
Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére,
egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket
szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös
megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan
fontosságú probléma indokolja.

Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő
megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok
ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik.

Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes megjelenés előtt
egyeztessenek időpontot a Veszprém megyei ellátási csoport mobilszámán:  
+36 (30) 839 8754, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 1818 9-1-es telefonos, a
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon regisztráció nélkül működő
online, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.;
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) csatornákat.

A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szakembereink
kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű
viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus
terjedése ellen. 

Alkategóriák